Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon

Hạng mục: Content Social Media

Thuật ngữ chạy bộ

Hạng mục: Design Website

Nắm chính: Leader
Phụ trách: Content & Brief Visual

Hạng mục: Content Plan

Phụ trách: Lập kế hoạch bài viết. Viết Content & Brief Visual